Kreditupplysning

En kreditupplysning kan ses som ekonomisk information om dig. Ett kreditinstitut som ombedda att låna ut pengar till dig vill ofta ha kontroll på vem du är och vad du har för ekonomisk historia bakom dig. Ett enkelt sätt för företaget är då att begära en kreditupplysning från någon av våra 15 företag i det här landet har befogenheter att föra sådana typer av register. För att inte den integriteten skall bli drabbad har det tagits fram en lagstiftning som reglerar det hela. Lagen heter KreditupplysningsLagen, KuL (SFS 1998:204) och sätter upp ramar för de företag som genomför kreditupplysningarna.  Upplysningen innehåller ibland också uppgifter som sträcker sig utanför det ekonomiska, till exempel om du är gift.

Registrerade uppgifter

I registret finns alltså uppgifter kring namn, personnummer, och folkbokföringsadress. Registret visar vilka inkomster, förmögenheter och ägande av fastigheter som du har. Registret presenterar också det som ofta är det som instituten är ute efter, nämligen om du har några betalningsanmärkningar. Förr att minska mängden små förseelser och sådant som inte ses som direkt allvarligt såsom enstaka betalningsförsummelser har det införts en ändring i lagstiftningen. Ändringen innebär att om en skuld betalas innan Kronofogdsmyndigheten hunnit besluta om åtgärder skall inte anmärkningen synas i registret. Skulle däremot personen få en anmärkning utöver den första inom två år kommer bägge försummelserna drabba personen och registreras. Vissa fall av gorva kreditmissbruk registreras också men det är inte lika omfattande.

Uppgifterna är tidsbegränsade

Registret håller bara uppgifterna över en begränsad tid. Då det gäller uppgifterna om människors ekonomiska situation så som betalningsanmärkningar så gallras de tre år efter förseelsen begicks eller förhållandet avslutades. Uppgifter om skuldsanering utgår efter fem år och uppgifter kring missbrukande av krediter skall gallras efter två år.

Rättigheter

Skulle det vara så att du upptäcker att det finns felaktigheter i registret när du exempelvis får se en kopia av det som företaget har beställt så är det viktigt att du påtalar det. Uppgifter som anses felaktiga och som skall rättas måste bli korrekta och är därför också möjliga att påverka. Skulle det vara så att du på något sätt har blivit kränkt eller skadad av felaktiga upplysningar har du rätt till ersättning. Ordningsföljden för ett sådant förfarande är att du i första hand skall kontakta kreditupplysningsföretaget, det vill säga dem som registerfört de felaktiga uppgifterna. Kommer inte ni överrens skall tvisten avgöras i domstol. Brottets påföljder kan leda till både böter och i värsta fall fängelse.

Egen kreditupplysning hos Solventia

Solventia_logoFler och fler ekonomiska tjänster dyker upp på marknaden där den senaste i mängden är att kontrollera sin egen kreditvärdighet.. Via din telefon kan du skicka iväg sms för att få besked om vilka uppgifter ett företag skulle få om dig via en kreditupplysning. Ett bolag som gjort allt mer marknadsföring den senaste tiden är Solventia som är just ett sådant bolag, vilket säljer kreditupplysningar via mobiltelefonen. Är det här något för dig så tveka inte att kontakta bolaget här.