ORDLISTA

AMORTERING

Amortering är den avbetalning du gör på ditt lån vid varje betalningstillfälle. Det totala lånet minskar med den summa som du betalar in.

ANNUITETSLÅN

Lån där månadskostnaden är densamma under hela lånets löptid. Fördelningen mellan amortering och ränta i månadskostnaden ändras i takt med återbetalningstiden. Initialt består månadskostnaden främst av ränta för att sedan gå över till större andel amortering.

Återbetalningsförmåga

Låntagarens kapacitet att återbetala en fordran.

Återbetalningskrav

De krav som kreditgivaren ställer på återbetalningen av en låntagare

Återbetalningstid

Den förutbestämda tiden som ett lån skall återbetalas under.

AUTOGIRO

Summan som skall betalas in för lånet dras automatiskt från ett förutbestämt konto vid ett förutbestämt datum.

AVDRAGSGILL

En term som används för utgifter som i deklarationen kan bidra till skattelättnader genom avdrag.

AVIAVGIFT

Kostnad för utskick av inbetalningsavisering. Kan även gå under benämningen administrationsavgift.

Bankdagar

Ekonomisk term för när banker normalt har öppet. Vanligtvis vardagar som inte berörs av någon form av helgfirande.

Bankgiro

Nummerserie av sju eller åtta siffror som fungerar som en sifferadress till en bank för inbetalningar och transaktioner.

Banksekretess

En lagstiftning som finns till för att bedöma hur mycket information kring en bankkund som får lämnas ut.

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning är en markering i ett register som indikerar att en person på något sätt har utelämnat en betalning som haft ett förutbestämt sista datum för inbetalning.

Blancolån

Ett lån utan säkerhet.

Borgenär

Den person som i ett avtal har en fordran gentemot låntagaren.

Borgensman

Person som går i god för låntagaren och ställer upp med säkerhet.

Dröjsmålsränta

Ränta och avgift som uppstår till följd av en fodran inte betalts i tid. Du blir alltså drabbad av en extra avgift på grund av att du inte följt avtalet.

Effektiv ränta

Den effektiva räntan visar hur mycket lånet totalt kostar med hänsyn till alla kreditkostnader angivet som en årlig räntesats.

Gäldenär

Den person som står som låntagare i ett avtal.

Hypotekslån

Brukar ofta kallas för bottenlån. Det motsvarar ett lån som är beviljat mot inteckningssäkerhet som till exempel ett pantbrev.

Inkassoavgift

En avgift som uppkommer på grund av att du inte betalat en annan avgift. En indrivningskostnad.

Kalenderhalvår

Året delas in i två kalenderhalvår. 1 januari – 30 juni och 1 juli till 31 december.

Konsumentverket

Konsumentverket utför tillsyn av kreditmarknadsbolag och ser till så att konsumentkreditlagen följs.

Kontantinsats

Den del av den totala köpeskillingen som måste betalas in med kontanta medel. Förenklat är det skillnaden mellan den totala köpeskillingen och den del som du fått beviljat lån till.

Kredit

Att få tal del av ett ting som kostar pengar men som inte betalas vid överlåtelsetillfället utan vid ett senare tillfälle.

Kreditgivare

Se borgenär eller läs mer om kreditgivare.

Kreditinstitut

Företag eller organisation som tillhandahåller krediter.

Kreditprövning

Bedöms utifrån en kreditupplysning och en persons betalningsförmåga och risk att handskas med krediter.

Lån

Se kredit.

Lånebesked

Beslut om du får eller inte får ta del av ett lån.

Låneförmedlare

Företag eller organisation som hjälper dig att hitta ett företag eller organisation som erbjuder dig bäst lån för din situation.

Lånekalkyl

Ungefärlig beräkning för kostnaden av det framtida lånet.

Lånelöfte

Ett bevis från en bank eller institut som bevisar att du kommer få låna från dem om ett köp skulle bli aktuellt.

Låneskydd

En form av försäkring som hjälper dig att få tillbaka dina pengar om familjen skulle drabbas av till exempel ett plötsligt dödsfall.

Långivare

Se borgenär.

Likvid

Ekonomisk term som anger att en person är kapabel att betala sina skulder i rätt tid.

Löptid

Tiden som lånet sträcker sig över med givna villkor.

Marknadsvärde

Det pris som marknaden är beredd att betala för en viss produkt.

Mikrolån

Lån, ofta gällande pengar, som anses små.

P2P-lån

P2P-lån (Peer 2 Peer) tas via en digital marknadsplats där investerare och låntagare kan mötas. Du lånar av andra privatpersoner och slipper onödiga och dyra mellanhänder. Exempel på företag som erbjuder plattformer för P2P-lån är Lendify och Brocc.

Ränta

Ränta är priset för att få ha ett lån hos ett företag eller institut.

Ränteskillnadsersättning

Ersättning som betalas in av gäldenären till borgenären i fall där lån löses in tidigare än vad som avtalats. Den ses inte som en avgift utan en ersättning för den förlust som långivaren tappar på grund av den förtida inlösningen.

Serieamortering

Amorteringen startar vid ett visst procentbelopp och ökar sedan successivt vid varje betalningstillfälle.

Skuldebrev

Ett skriftligt dokument som anger att betala en viss penningsumma. Ett exempel på skuldebrev är en obligation.

Snabblån

Lån för person som är i behov av pengar snabbt. Lånen har ofta höga räntor och bör undvikas.

Stibor

Stockholm Interbank Offered Rate. En daglig referensränta som beräknas på ett genomsnitt av de räntor som bankerna ställer till varandra för lån.

Styrränta

Den ränta som Riksbanken tar ut för att låna ut till bankerna runt om i landet.

Transaktion

Ett ekonomiskt flöde som sker mellan två eller flera enheter och är avtalad på förhand.

Uppläggningsavgift

Uppläggningsavgift för det administrativa arbetet vid ett lån.

Upplysningscentralen (UC)

Sveriges ledande kreditupplysningsföretag.