Konsumentverket är en statlig myndighet som bland annat har tillsyn över konsumentkreditlagen samt erbjuder oberoende vägledning till konsumenter. Vidare utövar denna myndighet även tillsyn inom marknadsföring och man har en aktiv omvärdsbevakning. I denna omvärldsbevakning har man på senare tid haft ögonen på jämförelsesidor av krediter och så kallade ”lånesajter”. Det handlar alltså inte om några kreditgivare eller kreditförmedlare utan sajter där SMS-lån och andra lån marknadsförs. Precis så som denna sajt du just nu är inne på.

Bakom dessa sajter står vanliga näringsidkare som tjänar pengar på att skicka kunder till långivarna. I sin omvärldsbevakning av liknande lånesajter har Konsumentverket funnit brister när det kommer till hur marknadsföringen skett. Med anledning av detta har man nu gjort en granskning som lett till att åtta aktörer har fått kritik.

Syftet med KO:s granskning

Syftet med den granskning som KO just avslutat är att uppmärksamma de brister som finns i marknadsföringen på lånesajterna. Varför det är viktigt att dessa brister uppmärksammas är för att konsumenter ska kunna ta ett välgrundat affärsbeslut. Är informationen om en kredit bristfällig så finns det risk att konsumenten tar ett oöverlagt beslut. Men det finns också risk att konsumenten påverkas att låna på grund av att marknadsföringen inte är måttfull och inte följer de regler och riktlinjer som finns. Därför bör de näringsidkare som bedriver jämförelsesidorna uppmärksammas på bristerna så att dessa kan åtgärdas.

I granskningen som gjorts har fokus legat på måttfullhetskravet och informationskravet som återfinns i konsumentkreditlagen. Vidare har man även tittat på om den information som återfinns på jämförelsesidorna lämnats korrekt enligt lagen om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster.

Konsumentverket granskar lånesajter
Konsumentverket är just klar med sin granskning av åtta stycken lånesajter

Resultatet av granskningen

I Konsumentverkets granskning framgår det vilka brister som finns i marknadsföringen på de åtta lånesajter som uppmärksammats. Dock menar man att det först krävs en prövning om huruvida Konsumentkreditlagen även omfattar näringsidkare som bedriver jämförelsesidor för att kunna bedöma om sajternas marknadsföring motsvarar de krav som finns eller inte. Konsumentverket menar dock vidare att lagen är tillämplig även för näringsidkare som inte är kreditgivare samt att termen näringsidkare ska tolkas i vidsträckt mening. Utgår man från detta finns det enligt verket många brister och förbättringspunkter hos de aktuella lånesajterna.

Måttfull marknadsföring

Bland de jämförelsesajter som granskats visar det sig att en stor del inte håller måttet när det gäller måttfull marknadsföring. Främst handlar det om att sajterna framhäver snabbhetsargumentet. Det vill säga att man kommunicerar krediter och lån som ”snabba”. Enligt Konsumentverket ska sådan marknadsföring inte ha någon framträdande plats på plattformerna. Detta då formuleringarna kan ge en missvisande bild av krediten vilket leder till att konsumenten uppfattar krediten som en bekymmersfri lösning på ekonomiska problem.

En annan punkt som KO anmärker på är att en del av jämförelsesajterna använder sig av frånräntesatser. Det vill säga att man enbart anger den lägsta räntan som erbjuds av en långivare. Detta kan enligt verket uppfattas av konsumenter som att samtliga låntagare erhåller den räntan. Istället ska hela räntespannet anges så att inte krediten framstår som mer lukrativ än den faktiskt är.

Informationskrav

Enligt Konsumentverket finns det även brister hos jämförelsesajterna när det kommer till tillämpande av informationskravet. Detta innebär att det inte finns tillräckligt med information om krediternas ränta och kostnader. Bland annat anges det på vissa sajter månadsränta istället för årsränta. Vidare ska alltid den effektiva räntan finnas synlig i anslutning till ett krediterbjudande. All information gällande krediten ska dessutom lämnas på ett framträdande och tydligt sätt. Konsumenten ska alltså inte behöva ta sig vidare till kreditinstitutet eller till någon annan informationskälla för att få ta del av informationen. Med anledning av detta bör det även finnas ett representativt exempel vilket det inte funnits på vissa av de lånesajter som granskats.

Informationskrav högkostnadskrediter

När det gäller marknadsföring av snabblån och lån utan UC så ska det alltid finnas en upplysning med information om att det handlar om en högkostnadskredit. Detta för att konsumenten ska förstå att den effektiva räntan är hög samt att det finns risk att skuldsätta sig. Trots att reglerna kring detta kom redan för ett år sedan så är det fortfarande inte alla jämförelsesajter som har denna upplysning synlig. Vidare räcker det inte att upplysningen om högkostnadskredit finns med på ett ställe på sajten. Istället ska den återfinnas på samtliga ställen där ett snabblån marknadsförs. Under granskningen framkom det att det fanns brister avseende detta på samtliga granskade jämförelsesajter.

Konsumentverket menar att den näringsidkare som utelämnar information så som den vi beskrev ovan bedriver vilseledande marknadsföring. Samma sak gäller om lånesajten ger informationen på ett tvetydigt eller oklart sätt. Detta kan nämligen påverka en konsuments förmåga att fatta ett välgrundat beslut.

Informationskrav e-handelslagen

Slutligen så framkom det även i granskningen att inte alla lånesajter uppfyller informationskravet som återfinns i e-handelslagen. Flertalet av de granskade jämförelsesajterna lämnar inte korrekt information om avsändaren bakom budskapet. I många fall var det svårt för konsumenter att få kontaktinformation till avsändaren då enbart en emailadress fanns på sidan. Enligt informationskravet ska information om både namn och adress lämnas på sidan. Detta för att både tjänstemottagare och myndigheter enkelt ska kunna få kontakt med avsändaren till marknadsföringen.

Vad kan vi lära oss?

Även om Allt om Smslån inte var en av de lånesajter som granskades så finns det ändå lärdomar att dra från granskningen. Det är upp till oss alla som marknadsför privatlån och andra krediter att se till så att den information vi förmedlar till konsumenter är rätt och riktig. Vidare bör det alltid vara tydligt vad som gäller för den som tänkt ingå ett kreditavtal. Med anledning av detta kommer vi arbeta med att bli ännu tydligare vad det gäller kostnader och ränta knutna till de lån som vi marknadsför. Vi kommer löpande granska våra listor, artiklar och recensioner för att säkerställa att det alltid finns ett representativt exempel i nära anknytning till den kredit vi marknadsför.

Sedan lång tid tillbaks har vi haft en upplysning med information vid varje snabblån som finns representerat på sajten helt enligt lagen om högkostnadskrediter. På så sätt kan du som besöker oss alltid vara säker på vad det är för typ av kredit du är på väg och ta när du går via oss. Vi länkar även till Hallå Konsument så att du enkelt ska kunna hitta kontaktinformation till en lokal skuldrådgivare om så behövs.

Efter att ha gått igenom granskningen ska även vi rannsaka oss själva och fundera på hur vi bättre ska kunna följa de regler och riktlinjer som finns. Vi har precis som många andra en del att arbeta på och speciellt när det kommer till måttfull marknadsföring där vi ser att vi kan förbättra oss avsevärt. Har du några kommenterar om hur vi bedriver vår marknadsföring eller tips på hur vi kan förbättra transparensen på sajten så får du mer än gärna kontakta oss.