När du tar ett lån utan säkerhet eller någon annan typ av lån så finns det två sätt att återbetala lånet på. Det ena är via annuitet och det andra är så kallad rak amortering. Om du tar SMS lån direkt eller andra lån utan UC så sker återbetalningen uteslutande med annuitet vilket gör lånen till annuitetslån. Vad som skiljer annuitetslån mot lån där rak amortering förekommer är hur ränta och amortering fördelas över tid. Detta är något som påverkar hur dina månatliga betalningar kommer att se ut när du lånar.

Samma belopp varje månad

Annuitetslån är vanligt förekommande när det gäller både privatlån och andra typer av lån. Annuitet betyder årlig betalning och ordet har sitt ursprung i Frankrike. Annuitetslån innebär att du som låntagare erlägger samma fasta belopp varje månad under hela lånets löptid. Det fasta beloppet består av både ränta och amortering. I inledningen av återbetalningen så består mestadel av summan av räntan. På slutet däremot så är det amortering som står för merparten av den fasta summan. Hur fördelningen ser ut är dock ingenting du kommer att märka av. Istället betalar du en och samma summa varje månad vilket gör det lätt att budgetera för lånekostnaden.

Motsatsen – rak amortering

Om lånet som du tar inte är ett annuitetslån så är det med största sannolikhet ett lån med rak amortering. Till skillnad från annuitetslån så betalar du med rak amortering inte samma summa varje månad under lånets löptid. Istället ändras denna summa över tid vilket gör att det kan vara svårt att veta hur stort belopp som ska betalas varje månad. Med rak amortering kommer summan som du amorterar varje månad vara densamma. Däremot kommer räntekostnaden att variera. I början av lånets löptid kommer räntan att vara väldigt hög. Sedan sjunker den för varje månad som går under återbetalningstiden. På så sätt kommer det totala belopp som du betalar varje månad att minska.

Det som gör rak amortering mindre attraktivt än annuitet är att summan som ska betalas varje månad kommer initialt vara hög. Detta är något som kan påfresta din ekonomi. Däremot är det ett bra alternativ om du är mån att betala av lånet så fort som möjligt.

När du ansöker om ett privatlån, bolån eller billån så är det i regel annuitet eller rak amortering som gäller. Det finns dock ytterligare ett amorteringsalternativ som inte är fullt lika vanligt. Det handlar om serieamortering som innebär att man ökar amorteringstakten under löptiden. Detta sker inte sällan årsvis där man initialt amorterar en viss procent av skulden första året för att sedan öka på procenten efterföljande år. Amorteringsformen är väldigt ovanligt men kan passa den som exempelvis vet med sig att man kommer få ökade intäkter efter en viss period.

annuitetslån

Bör man välja annuitet eller rak amortering?

Huruvida du ska välja annuitet eller rak amortering beror mycket på vilken ekonomisk situation du befinner dig i. Ska du ta ett SMS lån, akutlån eller en onlinekredit behöver du dock inte fundera så mycket på amorteringen. Dessa lån går nämligen inte få med rak amortering. Ska du låna 9000 eller andra små summor bör du alltså inte lägga någon vikt vid vilken amorteringsplan som gäller. När det gäller andra typer av lån så lämpar sig rak amortering främst för den som har en god ekonomi. Detta då det krävs att man har råd att betala ett högre månadsbelopp initialt. Rak amortering kan även vara ett bra alternativ om man inte riktigt vet hur framtiden kommer att se ut ekonomiskt. Då har man garderat sig genom att betala så mycket man kan i början av löptiden för att sedan få mindre månadsbetalningar längre fram. Vidare brukar den totala räntan som utgår för lånet vara något mindre vid rak amortering.

Väljer du istället ett annuitetslån så blir inte den ekonomiska påfrestningen så stor i början. Istället kommer du att betala samma belopp varje månad och du vet redan från början hur stor denna månatliga betalningen kommer att vara. Det gör det enklare att planera för sina kommande utgifter.

Vad händer om räntan ändras?

Om räntan på lånet förändras under löptiden när du har ett annuitetslån så finns det två saker som kan ske. Exakt vad som kommer ske kommer att stå i lånevillkoren som du får när du tecknar lånet. Det ena som kan hända är att återbetalningstiden ändras. Detta kallas ibland falsk annuitet eller bibehållen annuitet. Vid falsk annuitet så kommer det månatliga beloppet du betalar vara oförändrat. Däremot kan löptiden på lånet utökas vilket gör att du får dras med lånet längre.

Det andra som kan hända vid ränteförändringar är ändrad annuitet eller äkta annuitet. I detta fallet så kommer återbetalningstiden förbli densamma. Däremot kommer din månadsbetalning att justeras uppåt eller nedåt. Det belopp du betalar varje månad under löptiden kommer alltså att förändras. Det vanliga vid ränteändringar är att långivaren använder sig av falsk annuitet men allt handlar om vad som står i lånevillkoren.